หน้าแรก  
   ความเป็นมา
   คณะกรรมการ
   การเป็นสมาชิก
   การใช้บริการ
   ระเบียบข้อบังคับ
   รูปภาพและประวัติ
   - รับมอบงาน
   - กีฬาประเพณี
   - งานเกษียณอายุราชการ
   - งานประชุมใหญ่
     สามัญประจำปี
   - งานทำบุญสำนักงาน
     และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
   - งานการชาดจุฬาฯ
   - งานทำบุญตักบาตร
     วันสถาปนาจุฬาฯ
   - งานสัมมนากรรมการ
     และเจ้าหน้าที่
   - งานเททองหล่อ
     พระบรมรูปรัชกาลที่ 5
   - พิธีทูลเกล้าถวายฯ
     และประสาทปริญญา
     ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
   - งานแสดงความยินดี
   - กรรมการทำหน้าที่ต้อนรับ
    ในพิธีพระราชทานปริญญา
   - บริการ
  
 
News

1 2

 

 

 

 

สำนักงานสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้นล่าง อาคารจุลจักรพงษ์ ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2218-7026-8
โทรสาร : 0-2252-0742
คำแนะนำ : webmaster@cufc.chula.ac.th
คำถาม : mailto:info@cufc.chula.ac.th